SGK Yaş Tashihi

5510 sayılı Kanunun 57. maddesine göre, sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu, tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz. İşe girmeden önce yapılan yaş tashihleri geçerli olur.

Bu durumda, mahkeme kararlarında ise;

  • Sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden sonra yaş tashihi (düzeltilmesi) yapılmışsa, sigortalılık süresinin başlangıç tarihindeki doğum tarihi (asıl),
  • Sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden önce yaş düzeltilmesi için dava açılmış ve düzeltmeye ilişkin mahkeme kararı sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden sonra kesinleşmişse, kesinleşme tarihi esas alınacağından, sigortalılık süresinin başlangıç tarihindeki doğum tarihi (asıl), esas alınır.


Nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır.

Yaş Düzeltmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Öncelikle yaş tashihinin mevzuatımızdaki yerine bakmakta fayda bulunmaktadır.

Halk arasında doğun çocuğa önceki çocuğun kimliğinin verilmesi, geç nüfusa yazdırma gibi nedenler ile yanlış doğum tarihleri ile sıkça karşılaşılmaktadır.

Medeni Kanunun Kişisel Durum Sicili başlıklı bölümünde düzenlenen yaş düzeltmesi ancak mahkeme kararı ile olur.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre de kişinin nüfus tescil bilgileri ancak mahkeme kararı ile düzeltilebilir.

Nüfusta doğum tarihi yanlış olan kişinin mahkemeye tescilin düzeltilmesi için dava açması gerekir.

5490 sayılı Kanununa göre yaş düzeltmesi konusunda yetkili mahkeme, yaşının düzeltilmesini isteyen kişinin en son ikamet ettiği yer görevli Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Mahkeme gerekirse tıbbi raporlar, kemik yaş testi analizleri, şahitler, belgeler ve diğer delillere bakar, buna göre karar verir. Verilen karar Nüfus idaresince tashihe esas teşkil eder.

Yaş Tashihinin Emekliliğe Etkisi

Peki yaş tashihinin emeklilik koşullarına etki edip etmediği hususunda uygulama nasıldır?

Sosyal güvenlik sistemimizde ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra yapılan yaş tashihleri geçerli kabul edilmemektedir.

Bu durum mevcut 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince olduğu gibi 506 sayılı eski yasa uyarınca da uygulanmıştır.

Buradaki ilk kez sigortalı olunan tarih ilk kez emekliliğe sayılan, yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunan tarihi ifade eder.

Kısa vadeli sigortalı kollarına tabi olunan çıraklık, aday çıraklık ve stajyer sigortası halleri buna dahil değildir.

Öte yandan ilk kez sigortalı olunmadan önceki yaş tashihleri ise SGK tarafından geçerli kabul edilmektedir.

Yargıtay’ın Kararı Var

Yaş tashihleri emeklilik koşullarına etki edebilecek bir konu olduğundan dolayı sık sık mahkemeye intikal eden bir konu olmuştur.

Yargıtay yaş düzeltmelerinin ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra yapılmış ise sosyal sigortalar yönünden etkili olmadığı konusunda içtihatlar vermiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.04.2010 tarih ve 2010/219 K. sayılı kararı sayılı içtihadı, gerek 506 gerekse de 5510 sayılı Yasa yönünden sonradan yapılan yaş tashihlerinin etkili olmadığı yönündedir.

Yargıtay tarafından verilen pek çok kararın benzeri yönde çıktığı görülmektedir (Bakınız: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 3869/7700; Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 6171/6223; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21-316/322; Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 5492/6072; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 6666/10299; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21-34/78; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 10-70/101.)