2017 memur çocuk yardımı parası ne kadar

2017 memur çocuk yardımı parası ne kadar? Kamu görevlilerine, bazı şartları taşıyan öz, üvey veya evlat edinmiş oldukları çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı ödenmekte olup, bazı durumların gerçekleşmesi halinde ise bu yardım kesilmektedir. Çocuk için aile yardımı, ilgili personelin beyanı üzerine ve beyan tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak her ay ödenir. Bu yardım, bazı durumların gerçekleşmesi durumunda doğrudan kurumlar tarafından, bazı hallerde ise ilgili personelin beyanı üzerine kesilir.

Çocuk yardımına ne zaman hak kazanılır?

Kamu çalışanları, çocuk nedeniyle aile yardımına; çocuğunun doğduğu, çocuğu evlat edindiği veya geçimini sağlayacağı üvey çocuğa sahip olması sonucunu doğuran bir evlilik yaptığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olarak hak kazanırlar.

Çocuk için yapılan yardım ne zaman kesilir?

Ödenmekte olan çocuk yardımı, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşme tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak kesilir.

*Çocuğun ölmesi.

*Erkek çocuk 25 yaşını doldurması (çalışamayacak derecede malûl oldukları resmi sağlık kurulu raporuyla belirlenen çocuklar için yaş sınırlaması yok).

*Çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışmaya başlaması (tatilde çalışan öğrenci hariç).

Öte yandan, çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesi gerekirken ödenmesine devam edilmiş ş ise, bu durumun öğrenilmesiyle birlikte, fazla yapılan ödemeler ilgili kamu çalışanının kurumu tarafından geri alınır.

Devlet memurlarına ödenen çocuk yardımının miktarı ne kadar?

Devlet memuruna her bir çocuğundan dolayı, 250 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödeniyor. Çocuğun 72 aylık ve daha küçük olması durumunda, bu çocuk için ödenecek yardımın miktarı bir kat fazla olmaktadır.

Bu çerçevede, 2017 yılının ilk altı ayında Devlet memurlarına;

-72 aylık ve daha küçük olan her bir çocuğundan dolayı aylık net 24 TL

-72 aydan daha büyük olan her bir çocuğundan dolayı aylık net 48 TL çocuk yardımı ödenmektedir.

Öte yandan, çocuk için aile yardımı ödenmesinde çocuk sayısı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Gerekli şartları taşıyan tüm çocuklar için aile yardımı ödenir.